Trang Bị Điện Máy Xúc

Máy xúc được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác mỏ lộ thiên, trên công trường xây dựng công nhiệp và dân dụng, trên các công trình thuỷ lợi,
xây dựng cầu đường và nhiều hạng mục công trình khác nhau, ở những nơi mà yêu cầu bốc xúc đất đá với khối lượng lớn.
Máy xúc có nhiều loại, nhưng có thể phân loại theo các chỉ tiêu sau:
1.Phân loại theo tính năng sử dụng
a) Máy xúc dùng trong ngành xây dựng chạy bằng bánh xích, bánh lốp có thể tích gầu xúc từ 0,25 ÷ 2m3.
b) Máy xúc dùng trong ngành khai thác mỏ lộ thiên có thể tích gàu xúc từ
4 ÷ 8m3.
c) Máy xúc dùng để bốc xúc đất đá có thể tích gầu xúc từ 4 ÷ 35m3.
d) Máy xúc bước gàu ngoạm có thể tích gàu xúc từ 4 ÷ 80m3.
2. Phân loại theo cơ cấu bốc xúc
a) Máy xúc có cơ cấu bôc xúc là gàu thuận, gàu xúc di chuyển vào đất đá theo hướng từ may xuc đi ra phía trước dưới tác dụng của hai lực kết hợp: cơ
cấu nâng – hạ gàu và cơ cấu tay gàu (h.10-1a).
b) Máy xúc có cơ cấu bốc xúc là gàu ngược, gàu di chuyển vào đất đá theo hướng từ ngoài vào trong dưới tác dụng của hai lực kết hợp: cơ cấu nâng hạ
gàu và cơ cấu đẩy tay gàu (h.10-1b).
c) Máy xúc có cơ cấu bốc xúc kiểu gàu cào. Gàu cào di chuyển theo mặt phẳng ngang từ ngoài vào trong trên cần gàu dẫn hướng (h.10-1c).
d) Máy xúc có cơ cấu bốc xúc là gàu treo trên dây, gàu di chuyển theo
hướng từ ngoài vào trong may xuc dưới tác dụng của hai lực kết hợp: cơ cấu kéo cáp và cơ cấu nâng cáp (h.10-1d).
e) Máy xúc có cơ cấu bốc xúc kiểu gàu ngoạm, quá trình bốc xúc đất đá
được thực hiện bằng cách kéo khép kín dần hai nửa thành gàu dưới tác dụng của cơ cấu kéo cáp và cơ cấu nâng cáp (h.10-1e). Cơ cấu bốc xúc kiểu gàu ngoạm có thể thay thế bằng cơ cấu móc gọi là máy xúc – cần cẩu.
g) Máy xúc rôto, có cơ cấu bốc xúc gàu quay. Gàu quay gồm một bánh xe, có nhiều gàu xúc nhỏ gá lắp trên bánh xe theo chu vi của bánh xe (h.10-1g).
h) Máy xúc nhiều gàu xúc, gồm nhiều gàu nhỏ nối tiếp theo băng xích di
chuyển liên tục (giống như băng chuyền) (h.10-1h).
Trong các loại máy xúc kể trên, may xuc gàu thuận (h.10-1a) có mức đứng thấp hơn so với mức gương lò (mức đất đá cần bốc xúc). Máy xúc gàu cào có mức đứng của may xuc ngang với mức của gương lò, còn tất cả các máy
xúc còn lại có mức đứng của máy xúc cao hơn mức của gương lò.

trangbidienmayxuc

 

Hình 10-1 .Các loại máy xúc
a) máy xúc gàu thuận; b) máy xúc gàu ngược; c) máy xúc gàu cào;
d) máy xúc gàu treo; e) máy xúc roto; h) máy xúc nhiều gàu xúc

3. Phân loại theo thể tích gàu xúc (hoặc theo công suất)
a) Máy xúc công suất nhỏ dùng trong ngành xây dựng có thể tích gầu xúc từ 0,25 ÷ 2m3.
b) Máy xúc công suất trung bình dùng trong ngành khai thác mỏ lộ thiên có thể tích gàu xúc từ 2 ÷ 8m3.
c) Máy xúc công suất lớn có nhiều gàu xúc với tổng thể tích của các gàu xúc từ 6 ÷ 80m3.
3) Phân loại theo cơ cấu động lực (cơ cấu sinh công)
a) Máy xúc có cơ cấu sinh công là động cơ điện.
b) Máy xúc có cơ cấu sinh công là động cơ đốt trong.
4. Phân loại theo cơ cấu di chuyển a) Máy xúc chạy bằng bánh xích. b) Máy xúc chạy bằng bánh lốp.
c) Máy xúc chạy theo đường ray.
d) Máy xúc chạy theo bước (h.10-1h).

Share this post